Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN HET ONLINE NETWERK VAN IMMOVATOR

Artikel 1 Definities

1.1 Diensten:
Onder “Diensten” wordt verstaan het ontwikkelen en instandhouden van een online netwerk dat de Wederpartij de mogelijkheid biedt om informatie uit te wisselen, discussies te starten en bijeenkomsten te organiseren, alsmede alle daarmee samenhangende diensten.

1.2 Gebruikersnaam:
Onder “Gebruikersnaam” wordt verstaan de gebruikersnaam, die de Wederpartij bij registratie op de Website aan Ons heeft opgegeven.

1.3 Systemen:
Onder “Systemen” wordt verstaan de systemen die Wij voor de uitvoering van de Diensten gebruiken, zoals de Website en overige hardware, software en infrastructuur, ongeacht of deze systemen Ons in eigendom toebehoren of door derden voor de uitvoering van de Diensten aan Ons ter beschikking zijn gesteld.

1.4 Toegangscode:
Onder “Toegangscode” wordt verstaan een door Ons aan de Wederpartij toegekende unieke combinatie van letters, cijfers en/of leestekens, waarmee in combinatie met de Gebruikersnaam toegang tot de Website kan worden verkregen.

1.5 Website:
Onder ‘Website’ wordt verstaan Onze internetsite, toegankelijk via de domeinnaam <a href="http://www.immovator.nl">www.immovator.nl</a>.

1.6 Wederpartij:
Onder “Wederpartij” wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die de Diensten van Ons afneemt.

1.7 Wij/Ons:
Onder “Wij” of “Ons” wordt verstaan de Stichting iMMovator, statutair gevestigd te Hilversum, kantoorhoudende te (1217 GP ) Hilversum aan de Sumatralaan 45.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten die Wij aan de Wederpartij leveren.

2.2 Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Ons slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn of zouden worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

Artikel 3 Uitvoering Diensten

3.1 Wij zullen ons inspannen om de door Ons te verlenen Diensten op een professionele en vakkundige wijze uit te voeren.

3.2 Wij hebben het recht om wijzigingen in de (toegang tot) de Diensten, met inbegrip van de daaraan verbonden voorwaarden, door te voeren indien dit wenselijk of noodzakelijk is voor het functioneren van de Diensten.

3.3 Wij garanderen niet dat de door Ons gebruikte Systemen te allen tijde beschikbaar zullen zijn. Evenmin garanderen Wij onbelemmerde toegang tot het Internet en Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor storingen in de verbinding met het Internet of storingen in de telecommunicatie-infrastructuur.

3.4 Wij zullen ons inspannen om werkzaamheden aan de Systemen tijdig bekend te maken. Indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor door Ons te verrichten onderhoud, aanpassingen of verbeteringen van Systemen of voor het beschermen van de Systemen tegen virussen en/of andere aanvallen, zijn Wij echter gerechtigd om de systemen zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of het gebruik hiervan te beperken.

Artikel 4 Algemene verplichtingen Wederpartij

4.1 De Wederpartij zal zich ervan onthouden om overige afnemers van onze Diensten en/of Internetgebruikers te hinderen en/of om schade toe te brengen aan de Systemen. De Wederpartij zal geen processen of programma’s opstarten en/of uitvoeren waarvan zij weet of behoort te weten dat die Ons, Onze andere afnemers of Internetgebruikers (kunnen) hinderen of schade (kunnen) toebrengen.

4.2 Het is de Wederpartij niet toegestaan om de Systemen te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de goede zeden, de openbare orde en algemeen aanvaarde normen en waarden die gelden voor communicatie over het Internet. In het bijzonder zal de Wederpartij zich onthouden van het doen van misleidende, denigrerende, discriminerende of andere onrechtmatige mededelingen, het maken van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden of het plaatsen van verborgen software zoals virussen en spyware.

4.3 De Wederpartij staat jegens ons in voor de juistheid en volledigheid van de informatie, die zij aan Ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld bij het verkrijgen of wijzigen van de Gebruikersnaam en/of Toegangscode. De Wederpartij zal Ons steeds tijdig in kennis stellen van relevante wijzigingen van deze informatie. Verder zal de Wederpartij Ons vrijwaren tegen aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat van de Wederpartij afkomstige informatie onjuist of onvolledig is.

4.4 De Wederpartij is verplicht om zijn Gebruikersnaam en Toegangscode geheim te houden en niet aan derden ter beschikking te stellen. Verlies of diefstal van Gebruikersnaam en/of Toegangscode is voor rekening van de Wederpartij en de Wederpartij.

Artikel 5 Derden

5.1 Wij hebben het recht om de Diensten geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

5.2 De rechten van de Wederpartij zijn niet overdraagbaar.

5.3 De Wederpartij geeft Ons hierbij toestemming om de rechtsverhouding met de Wederpartij over te dragen aan derden, die op enigerlei wijze aan Ons gelieerd zijn of Onze bedrijfsactiviteiten hebben overgenomen.

Artikel 6 Opschorting

Wij zijn bevoegd Onze prestatie op te schorten, indien de Wederpartij niet aan een of meer van haar verplichtingen voldoet of indien Wij uit ons ter kennis gekomen omstandigheden moeten afleiden dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Onder Ons opschortingrecht is begrepen het recht om informatie van de Website te verwijderen, indien zulke informatie naar Ons oordeel niet overeenstemt met de daaraan krachtens deze algemene voorwaarden gestelde eisen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Wij aanvaarden wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voorzover dat uit dit artikel 10 blijkt.

7.2 Wij verstrekken de Diensten ‘as is’, zonder enige garantie. Onze aansprakelijkheid (ongeacht of deze voortvloeit uit een aan Ons toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit de wet) is beperkt tot vergoeding van schade, die een rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van Onze opzet of grove schuld .

7.3 Mochten Wij in weerwil van artikel 7.2 aansprakelijk worden gehouden voor andere schade dan die een gevolg is van Onze opzet of grove schuld, dan is Onze totale aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 250,-- per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen.

7.4 De aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade, waaronder, maar niet beperkt tot, verloren of beschadigde gegevens, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie, sluiten Wij uit.

7.5 Onze aansprakelijkheid ontstaat slechts, indien de Wederpartij Ons direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij aan Ons een redelijke termijn wordt gesteld ter zuivering van Onze tekortkoming en Wij ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van Onze verplichtingen tekort blijven schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Wij adequaat kunnen reageren.

7.6 Ieder recht op schadevergoeding vervalt, indien de schade niet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken na het ontstaan ervan, schriftelijk aan Ons is gemeld.

Artikel 8 Website

8.1 De informatie op de Website is niet uitputtend. Ondanks Onze inspanningen is het mogelijk dat de informatie op de Website niet nauwkeurig of actueel is. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onnauwkeurigheden of weglatingen op deze website en de Wederpartij is als enige verantwoordelijk voor alle beslissingen of acties die zij onderneemt op basis van de informatie op de Website.

8.2 De auteursrechten met betrekking tot het materiaal op de Website zijn eigendom van Ons dan wel Onze leveranciers. Alle rechten worden voorbehouden. De Wederpartij is verantwoordelijk voor het naleven van alle geldende copyright wetten. Derhalve mag het materiaal uitsluitend voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden worden gekopieerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen.

8.3 De naam en het logo van IMMOVATOR® zijn gedeponeerde merken. Het is niet toegestaan om deze merken zonder Onze toestemming te gebruiken. Ook de handelsnaam IMMOVATOR mag niet zonder Onze toestemming worden gebruikt.

Artikel 9 Privacy

De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan Onze privacy verklaring.

Artikel 10 Geschillen en toepasselijk recht

10.1 Alle geschillen terzake van de door Ons geleverde Diensten zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

10.2 Op deze voorwaarden en de deelname aan Ons online netwerk is Nederlands recht van toepassing.

PRIVACYVERKLARING

Inleiding
Dit is de Privacy Verklaring van de stichting iMMovator, statutair gevestigd te Hilversum, kantoorhoudende te Sumatralaan 45, 1217 GP Hilversum. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen door uw aanmelding bij het iMMovator netwerk.

Verzamelde gegevens
Als u zich aanmeldt , wordt u gevraagd een profiel aan te maken en dat te uploaden. U dient tenminste de volgende persoonlijke gegevens in te voeren: uw naam, email adres, zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord, functie, functieniveau en functiegebied, bedrijfsnaam en type bedrijf. Het is uitsluitend aan u om te bepalen of u ook de andere velden invult en daarmee nadere persoonlijke gegevens, bedrijfsgegevens en interesses aan ons verstrekt.

De door u in uw profiel ingevoerde gegevens gebruiken wij om u in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan het iMMovator netwerk en om u te informeren over de in het kader van het iMMovator netwerk door ons en de deelnemers van het netwerk aangeboden diensten.

Bij het aanmaken van uw profiel dient u tevens aan te geven voor welke andere deelnemers aan het iMMovator netwerk uw gegevens zichtbaar zullen zijn. Uw gegevens zullen uitsluitend voor de door u geautoriseerde deelnemers toegankelijk zijn. Wij verstrekken uw gegevens alleen aan anderen voorzover dat noodzakelijk is om u in staat te stellen deel te nemen aan het iMMovator netwerk of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij leggen verder informatie vast (onder andere het gebruikte IP adres) met het oog op het samenstellen van gebruikersstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Gebruik van gegevens van andere deelnemers
U heeft na aanmelding toegang tot persoonlijke gegevens van andere deelnemers aan het netwerk. Deze gegevens kunt u gebruiken om te zoeken in de profielen database, contacten te leggen, gebruik te maken van andere diensten binnen het online netwerk. Het is u niet toegestaan om de betreffende gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. In het bijzonder mag u deze gegevens niet gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde, zoals voor (i) het verspreiden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma's; (ii) het verspreiden van materialen of berichten die lasterlijk, beledigend, obsceen of bedreigend van aard zijn; of (iii) het verspreiden of op enigerlei andere wijze beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, zoals promotiemateriaal, "junkmail" en "spam".

Cookies
Op de website van het iMMovator netwerk maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Kennisneming en verbetering van uw gegeven
U kunt uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zonodig wijzigen op <a href="http://www.immovator.nl">www.immovator.nl</a>.

Wijzigingen
Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Vragen
Als u vragen heeft over deze Privacy Verklaring of ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar <a href="mailto:redactie@immovator.nl">redactie@immovator.nl</a>.