CLICKNL | Media & ICT

Naam: 
CLICKNL | Media & ICT
Type: 
Project
Meer informatie via: 

Inleiding
iMMovator trekt  het innovatienetwerk CLICKNL | Media & ICT binnen de Topsector Creatieve Industrie. iMMovator is in oktober 2011 door het Topteam Creatieve Industrie gevraagd voorzitter te zijn van de werktafel Media & ICT als één van de leidende onderdelen van de Creatieve Industrie. Daartoe heeft iMMovator een bottom-up proces gestart met medewerking van bedrijven, universiteiten, HBOs en partijen als TNO, NWO en KNAW en beleidsmedewerkers van de overheid. In korte tijd is De Kracht van Verbeelding samengesteld als eerste editie van de Innovatieagenda Media & ICT.

Freek van ’t Ooster, programmamanager: “De innovatie-agenda draait in eerste instantie om de agenda voor vraaggestuurd onderzoek en ondersteuning bij innovatie. Doel is om bedrijven veel meer tot onderlinge samenwerking te brengen rond innovatie en om bedrijven en kennisinstellingen veel makkelijker en nauwer samen te laten werken. Vanaf 2012 vertalen we dat beleid naar praktijk en proberen we ondersteunende instrumenten zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij onze sector. We doen dit niet alleen, maar met andere sterke partijen en netwerken. Met onze blik gericht op Europa en op de wereld!”

CLICKNL
De creatieve industrie groeit sneller dan de rest van de economie en levert een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid en de groei van het aantal nieuwe ondernemingen in Nederland. De sector is bovendien een aanjager van innovatie in andere sectoren en levert creatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. State of the art kennis is essentieel om de Nederlandse creatieve industrie ook internationaal een toppositie te geven.

CLICKNL staat voor de meerwaarde van samenwerken. CLICKNL koppelt nieuwsgierige  onderzoekers aan ondernemende creatieven. Samen ontwikkelen zij kennis en innovaties voor een sterke economie en een duurzame samenleving.
 

Wat doet CLICKNL?

 • CLICKNL brengt mensen en middelen bij elkaar vanuit de gedeelde ambitie om de Nederlandse creatieve industrie tot internationale koploper te maken;
 • CLICKNL ontwikkelt een nationale kennis en innovatie-agenda voor de creatieve industrie en bewaakt de voortgang en kwaliteit van de uitvoering hiervan;
 • CLICKNL signaleert en initieert kansrijke vormen van samenwerking en brengt cross-overs tot stand;
 • CLICKNL fungeert als nationaal en internationaal aanspreekpunt voor alle partijen die willen innoveren in en met de Nederlandse creatieve industrie;
 • CLICKNL stimuleert de slimme inzet van bruikbare instrumenten;

Vind hier meer informatie over:

Terug naar boven

CLICKNL | Media & ICT

IMMovator trekt het netwerk CLICKNL | Media & ICT, een van de zeven innovatienetwerken van CLICKNL. Onder regie van het netwerk is een breed gedragen innovatieagenda opgesteld, die de komende jaren uitgevoerd zal gaan worden. De samenwerking tussen onderzoek, bedrijfsleven en overheid staat hierbij centraal.

CLICKNL l Media&ICT  richt zich op het actief mobiliseren van bedrijfsleven en het leggen van verbanden tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en kennisinstellingen met een hoofdrol voor MKB bedrijven. Hierdoor ontstaat een brede voedingsbodem voor succesvolle innovatie door samenwerking, niet alleen in grootschalige projecten, maar juist ook rond kortcyclische innovatie. Daarbij worden ingezet op een brede disseminatie van kennis en betrokkenheid vanuit bedrijven. Met kernspelers binnen het netwerk worden crossovers verkend vanuit Media&ICT met andere sectoren binnen de creatieve industrie en met andere (top)sectoren. Verder wordt verkend hoe Media&ICT kan bijdragen aan de grand challenges van onze tijd (zorg, onderwijs, klimaat/duurzaamheid, voedselvoorziening, biobased economy, veiligheid, etc).

CLICKNL l Media&ICT  heeft een nationale scope om partijen in Nederland aan en met elkaar te verbinden met een regionaal zwaartepunt in de Noordvleugel van de Randstad (Amsterdam-Hilversum-Utrecht). In bestuurlijk overleg is afgesproken dat gemeente Hilversum de leiding neemt vanuit de regio voor het faciliteren en ondersteunen van CLICKNL l Media&ICT. Gemeente Hilversum doet dit samen met iMMovator.

Vind hier meer informatie over:

Terug naar boven

Topsectorenbeleid
De creatieve industrie is een van de negen topsectoren in het Nederlandse bedrijvenbeleid. Met disciplines zoals architectuur, mode, gaming, media & ICT en ontwerp draagt de creatieve industrie substantieel bij aan de concurrentiekracht van Nederland. In december 2011 hebben bedrijfsleven en kennisinstellingen samen een ambitieuze, internationale kennis- en innovatieagenda opgesteld. Op maandag 2 april 2012 hebben de kennisinstituten NWO, KNAW en TNO samen met minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie hun handtekening gezet voor een bijdrage van ruim €20 miljoen aan de uitvoering van die agenda in de komende twee jaar. Het bedrijfsleven sprak eerder al de intentie uit om minimaal €29 miljoen in kennis en innovatie te investeren. De investeringen in kennis en innovatie verlopen via een landelijk innovatienetwerk (CLICKNL). 

Via onderstaande links vindt u meer informatie over: 

Terug naar boven 

 

FAQ

 

 • Wat is CLICKNL?

CLICKNL is de netwerkorganisatie die het innovatiecontract van het topsectorenbeleid gaat uitvoeren. CLICKNL bestaat uit zeven netwerken met een eigen deelagenda en een klein verbindend bureau. Lees hier meer over CLICKNL.

 • Wie doen er mee aan CLICKNL?

In CLICKNL werken bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden samen.
 

 • Wat is de rol van regionale overheden bij CLICKNL?

Vijf creative regio’s (Amsterdam-Hilversum (bij erfgoed inclusief Amersfoort), Arnhem, Brainport regio Eindhoven, Rotterdam-Delft, Utrecht) ondersteunen actief de CLICKNL. De overheden hebben daartoe intenties uitgesproken. Het gaat vooral om ondersteuning met faciliteiten, kennis, netwerkcontacten en mankracht. Amsterdam en Eindhoven ondersteunen daarnaast nog het verbindende bureau CLICKNL. CLICKNL is gevestigd in Brainport regio Eindhoven.

 • Waarom wordt CLICK in Brainport regio Eindhoven gevestigd?

Het ondersteunende bureau van CLICKNL krijgt kantoor in Eindhoven. De netwerken van CLICKNL hebben hun standplaats in andere steden (m.u.v. Smart Design Solutions, dat ook in Eindhoven gehuisvest is). De Dutch Creative Industries Council zetelt in Amsterdam. Het nieuwe Sectorinstituut voor de Creatieve Industrie komt in Rotterdam (Nai).
 

 • Hoe verhoudt CLICKNL zich tot de Creative Industries Council en/of het nieuwe Sectorinstituut voor de creatieve industrie?

CLICKNL is gericht op kennis en innovatie. De Council i.o. bewaakt de totale agenda van het Topteam Creatieve Industrie en fungeert als onderdeel daarvan als strategische adviesraad voor CLICKNL. Het nieuwe sectorinstituut ontstaat net als het nieuwe Fonds voor de Creatieve Industrie uit een fusie van bestaande organisaties.
 

 • Wat is de kennis- en innovatieagenda?

In december 2011 leverden de netwerken van CLICKNL elk een eigen agenda op met onderzoeksprioriteiten voor de komende jaren. Die agenda’s vormen samen de kennis- en innovatieagenda van de creatieve industrie. De agenda heeft een langere tijdshorizon dan het innovatiecontract. De agenda wordt ieder jaar tegen het licht gehouden en bijgesteld en aangescherpt.
 

 • Hoe wordt het geld verdeeld? Welke instrumenten worden ingezet?

Verdeling verloopt, binnen de context van CLICKNL, voor een deel via reguliere instrumenten van de betreffende kennisinstelling. Vanuit het Rijk zijn enkele fiscale instrumenten inzetbaar. Voor de creatieve industrie is heel belangrijk dat NWO en TNO gezamenlijk een open call uitzetten voor de gehele topsector. Lees hier meer over de regelingen en calls.

 • Wat is de open call voor de creatieve industrie?

De open call is een nieuwe regeling van NWO en TNO die open staat voor alle netwerken van CLICKNL. De open call is een unieke samenwerking van NWO en TNO. De call komt tegemoet aan een lang gekoesterde wens van de creatieve sector voor een eenvoudig instrument om samen met kennisinstellingen voorstellen in te dienen. Lees er hier meer over.

 • Wat is het MKB loket?

Het mkb-loket is het nationale aanspreekpunt voor het creatief mkb dat wil innoveren en kennis ontwikkelen. U als ondernemer krijgt direct informatie en advies over instrumenten en regelingen, hoe u aansluiting kunt vinden bij de netwerken en bijbehorende kennis en innovatie-agenda. Lees er hier meer over.

 • Wat is de MIT-regeling?

Vanaf 22 mei 2013 konden innovatieve bedrijven uit de creatieve sector subsidies aanvragen voor kennisvouchers en R&D-samenwerkingsprojecten. De MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) wordt dan opengesteld door AgentschapNL. Zo kan het MKB aansluiten bij innovatie-activiteiten binnen de Topsector Creatieve Industrie. Kijk hier voor informatie over de regeling. Of over de aanvraagprocedure op de site van AgentschapNL

 • Hoe komt de creatieve industrie er in verhouding tot andere topsectoren vanaf?

Bij de betrokkenen bestaat grote tevredenheid over de gereserveerde publieke middelen en de toekenning van die middelen in de vorm van een ‘’open call”. Met de publieke middelen die nu voor de creatieve industrie beschikbaar komen, kan een substantiële start worden gemaakt met uitvoering van de kennis- en innovatieagenda.

 • Wat is een TKI?

TKI staat voor Topconsortium voor Kennis en Innovatie: het, door het Rijk bepaalde kader waarbinnen de kennis- en innovatieagenda’s worden uitgevoerd. In TKI’s werken meerdere partijen vraaggestuurd samen aan onderzoek en valorisatie op innovatiethema’s over de gehele keten. CLICK is het TKI voor de creatieve industrie.

 • Wat is de relatie tussen een TKI en de RDA+?

De Research & Development Aftrek+ is een instrument dat nog in ontwikkeling is (ministerie van EL&I, ministerie van Financiën). Er is nog geen definitief besluit over de werking van de RDA+ genomen, maar het instrument zal sterk gekoppeld zijn aan TKI’s.

 • Wat is het innovatiecontract?

Met het innovatiecontract geven kennisinstellingen en rijksoverheid (departementen) hun commitment voor inzet van publieke middelen ten behoeve van uitvoering van de kennis- en innovatieagenda’s van de topsectoren. In het contract staat welke middelen in 2012 en 2013 worden ingezet en hoe die verdeeld worden over de topsectoren. De boegbeelden van de topsectoren ondertekenen namens de partijen die betrokken zijn geweest in het innovatiecontract.
 

 • Wie ondertekenen het innovatiecontract?

Boegbeelden van de topteams, NWO, TNO, KNAW, departementen en een aantal andere kennisinstellingen. Voor de creatieve industrie komen de bijdragen van NWO, TNO, KNAW en het ministerie van EL&I. De bij CLICK betrokken regio’s hebben een eigen intentieverklaring opgesteld (CLICK met de regio) die eveneens online beschikbaar is via de website van de topsector.
 

 • Om welke bedragen gaat het?

Voor de creatieve industrie gaat het in 2012-2013 om ruim €20 miljoen euro aan publieke middelen. Daar staan intenties ter waarde van €29 miljoen aan private bijdragen tegenover. Nu breekt een fase aan waarin die intenties moeten worden gerealiseerd.

 • Hoe hard is de private bijdrage aan het innovatiecontract?

De €29 miljoen aan private bijdragen zijn gebaseerd op intentieverklaringen van bedrijven. Het gaat dus om intenties. Die intenties zijn uitgesproken op basis van concrete onderzoeksthema’s en projectvoorstellen.

Terug naar boven